Vážený obchodný partner

 

Iste je vám známa skutočnosť, že od 25. mája 2018 nadobúda účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie") a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktoré stanovujú nové podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov.

 

Z uvedeného dôvodu bolo potrebné, aby sa aj naša spoločnosť pripravila na nové podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov fyzických osôb podľa Nariadenia a Zákona.

 

 

Ochrana osobných údajov:

 

Vážime si Vašu dôveru a chránime Vaše osobné údaje pred zneužitím. Vaše osobné údaje zhromažďujeme výhradne preto, aby sme skvalitnili naše služby.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov na internete je pre nás veľmi dôležitá a venujeme jej maximálnu pozornosť. Aby sme vám mohli ponúknuť čo najkvalitnejšie služby, potrebujeme niektoré Vaše dáta poznať. Všetky informácie o Vašej osobe však používame iba pre našu potrebu a neposkytujeme ich v žiadnej podobe nikomu inému. K informáciám obsahujúcim Vaše osobné údaje majú prístup iba oprávnené osoby, ktoré prešli príslušným školením a ktoré sú povinné dodržiavať mlčanlivosť a zákonom stanovené povinnosti a postupy.

 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov:

 

Ak sa stanete zákazníkom internetového obchodu globoffice.sk, dávate pri registrácii súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. S týmito údajmi je zaobchádzané výhradne podľa zákonom stanovených postupov.

Svojim podpisom udeľujem dobrovoľne a slobodne spoločnosti GLOBOFFICE, s.r.o., so sídlom Agátová 22, 841 01  Bratislava, IČO: 35934921 (ďalej len "spoločnosť") súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, email, telefón, pohlavie,  - elektronických a iných údajov o mojich nákupných zvyklostiach.

 

Beriem na vedomie, že:

súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, a to písomne na adrese sídla spoločnosti, zaslaním e-mailu na adresu: info@globoffice.sk,

 

 

 

Vymazanie osobných údajov

 

V prípade, že chcete, aby Vaše osobné údaje boli z našej databázy úplne odstránené, zašlite prosím žiadosť o vymazanie osobných údajov na adresu info@globoffice.sk (e-mailová adresa). Vaše osobné údaje budú neodkladne z databázy odstránené.

 

 

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

 

Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na officepro.sk sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom mimo e-shop, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk ako sú banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a pod. a dodávateľom zabezpečujúcim dodávku konkrétneho tovaru. Toto však vždy iba v rámci konkrétnych prípadov s využitím týchto služieb a výhradne v medziach právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

 

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje v rozsahu poskytovaných údajov za účelom:

alebo iných foriem personifikácie,

 

 

Vyhlásenie

 

Súhlasím s tým, že moje osobné údaje budú v rozsahu poskytnutých údajov spracovávané manuálne v písomnej forme a automatizovane v elektronickej forme, a to vlastnými zamestnancami spoločnosti. Ďalej som uzrozumený/á s tým, že moje osobné údaje môžu byť sprístupnené v rozsahu povinností prevádzkovateľa osobných údajov poskytovať informácie stanovené Zákonom, Nariadením alebo osobitnými právnymi predpismi.

Súhlasím s tým, že budem pravidelne prostredníctvom SMS správ a e-mailu informovaný/á o počte získaných bodov, odmien a ostatných klubových aktivitách. Svojim podpisom potvrdzujem, že na mojej prihláške sú správne údaje a že som sa dostatočne zoznámil/a so znením svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytovaného spoločnosti, ktorý považujem za zrozumiteľný a jasný.

 

 

Výrobcovia

Rýchla výroba štandardného nábytku

Stoličky a príslušenstvo na sklade

Sortiment vyrobený v EÚ

20 rokov skúseností
Chcete si objednať náš newsletter ?
Zaregistrujte sa do nášho newslettra
GLOBOFFICE s.r.o.
Agátová 22
841 01 Bratislava
Slovenská Republika
+421 2 55 64 10 91
obchod@globoffice.sk
www.globoffice.sk