Ochrana osobných údajov

 

Vážený obchodný partner,

iste je vám známa skutočnosť, že od 25. mája 2018 nadobúda účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie") a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktoré stanovujú nové podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov.

Z uvedeného dôvodu bolo potrebné, aby sa aj naša spoločnosť pripravila na nové podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov fyzických osôb podľa Nariadenia a Zákona.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vážime si Vašu dôveru a chránime Vaše osobné údaje pred zneužitím. Vaše osobné údaje zhromažďujeme výhradne preto, aby sme skvalitnili naše služby.

Bezpečnosť Vašich osobných údajov na internete je pre nás veľmi dôležitá a venujeme jej maximálnu pozornosť. Aby sme vám mohli ponúknuť čo najkvalitnejšie služby, potrebujeme niektoré Vaše dáta poznať. Všetky informácie o Vašej osobe však používame iba pre našu potrebu a neposkytujeme ich v žiadnej podobe nikomu inému. K informáciám obsahujúcim Vaše osobné údaje majú prístup iba oprávnené osoby, ktoré prešli príslušným školením a ktoré sú povinné dodržiavať mlčanlivosť a zákonom stanovené povinnosti a postupy.

 

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ak sa stanete zákazníkom internetového obchodu globoffice.sk, dávate pri registrácii súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. S týmito údajmi je zaobchádzané výhradne podľa zákonom stanovených postupov.

Svojim podpisom udeľujem dobrovoľne a slobodne spoločnosti GLOBOFFICE, s.r.o., so sídlom Agátová 22, 841 01  Bratislava, IČO: 35934921 (ďalej len "spoločnosť") súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, email, telefón, pohlavie,  - elektronických a iných údajov o mojich nákupných zvyklostiach.

 

Beriem na vedomie, že:

 • mám právo požadovať od spoločnosti prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, namietať proti spracovaniu alebo svoj

súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, a to písomne na adrese sídla spoločnosti, zaslaním e-mailu na adresu: info@globoffice.sk,

 • mám právo kedykoľvek bezplatne namietať proti tomuto spracovaniu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s konkrétnou formou priameho marketingu, a to ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v predchádzajúcom bode,
 • spoločnosť osobné údaje zlikviduje tiež, akonáhle pominie účel, pre ktorý boli moje osobné údaje spracované,

 

 • mám právo na prenosnosť poskytovaných údajov a predloženie sťažnosti príslušnému úradu,
 • nemám povinnosť osobné údaje spoločnosti poskytnúť, pričom, ak tak neurobím, nebude to pre mňa mať žiadne právne následky.

 

 

VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V prípade, že chcete, aby Vaše osobné údaje boli z našej databázy úplne odstránené, zašlite prosím žiadosť o vymazanie osobných údajov na adresu info@globoffice.sk (e-mailová adresa). Vaše osobné údaje budú neodkladne z databázy odstránené.

 

 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

 

Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na officepro.sk sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom mimo e-shop, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk ako sú banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a pod. a dodávateľom zabezpečujúcim dodávku konkrétneho tovaru. Toto však vždy iba v rámci konkrétnych prípadov s využitím týchto služieb a výhradne v medziach právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

 

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje v rozsahu poskytovaných údajov za účelom:

 • zaradenia do databázy členov,
 • účasti vo vernostnom programe zákazníkov,
 • účasti na marketingových a spoločenských akciách,
 • ponuky obchodu alebo služieb spoločnosti,
 • vykonávania marketingových prieskumov a vyhodnocovanie správania členov

alebo iných foriem personifikácie,

 • zasielanie obchodných oznámení, a to poštou, e-mailom, sms správou alebo inou formou elektronickej komunikácie.

 

 

VYHLÁSENIE

 

Súhlasím s tým, že moje osobné údaje budú v rozsahu poskytnutých údajov spracovávané manuálne v písomnej forme a automatizovane v elektronickej forme, a to vlastnými zamestnancami spoločnosti. Ďalej som uzrozumený/á s tým, že moje osobné údaje môžu byť sprístupnené v rozsahu povinností prevádzkovateľa osobných údajov poskytovať informácie stanovené Zákonom, Nariadením alebo osobitnými právnymi predpismi.

Súhlasím s tým, že budem pravidelne prostredníctvom SMS správ a e-mailu informovaný/á o počte získaných bodov, odmien a ostatných klubových aktivitách. Svojim podpisom potvrdzujem, že na mojej prihláške sú správne údaje a že som sa dostatočne zoznámil/a so znením svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytovaného spoločnosti, ktorý považujem za zrozumiteľný a jasný.

 

SÚBORY COOKIE


S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
 

ČO SÚ SÚBORY COOKIE?


Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
 

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE?


Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIE?


Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 

AKO ODMIETNUŤ SÚBORY COOKIE?


Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

PRIHLÁSENIE


Nový zákazník? Vytvorte si účet

Zabudli ste heslo? Zmeniť heslo

Zmeniť heslo


Pamätáte si heslo? Späť na prihlásenie

Registrovať


Máte už u nás účet? Prihláste sa

Menu
Informácie