Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky internetového obchodu www.globoffice.sk (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup na internetovej stránke elektronického obchodu www.globoffice.sk, ktorý je pre spoločnosť GLOBOFFICE, s.r.o.

1.2 Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť GLOBOFFICE, s.r.o. (ďalej len „predávajúci" alebo „spoločnosť GLOBOFFICE, s.r.o.“) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Údaje predávajúceho:

GLOBOFFICE, s.r.o.
Sídlo: Agátová 22, 841 01  Bratislava
IČO: 35 934 921
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 35994/B
DIČ: 2022008296
IČ DPH: SK2022008296
e-mailová adresa: objednavky@globoffice.sk
tel.: +421 2 55641091

Orgán dozoru:         Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
                                    Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
                                    Odbor výkonu dozoru
                                    tel. č. +421 2 58 27 21 72
                                    fax č. +421 2 58 27 21 70 

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, že s nimi súhlasí, a že si je vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.

1.4 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené kúpnou zmluvou alebo týmito „Obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

 

 

2. DEFINÍCIA POJMOV

2.1 Predávajúci je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby, a ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.2 Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre vlastnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. 

2.3 Kupujúci – iný subjekt je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby, a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy, koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

3. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Objednávka kupujúceho vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje: osobné údaje kupujúceho (celé meno a adresa, e-mailový a telefonický kontakt), jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva, identifikáciu miesta dodania tovaru v Slovenskej republike, EÚ a mimo EÚ. Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. Emailová adresa Kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2, ods. 7 zákona 102/2014 Z.z. (ďalej len „Email kupujúceho“).

3.2 Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Faktúra bude zákazníkovi dodaná pri doručení tovaru. Fakturačné a doručovacie údaje nie je možné po vyexpedovaní objednávky meniť. Vyobrazené odtiene výrobku sa môžu líšiť v závislosti na individuálnom nastavení technických parametrov monitora každého zákazníka. Vyobrazené doplnky, príslušenstvo a dekoratívne predmety nie sú súčasťou zakúpeného tovaru, pokiaľ nie je výslovne v popise tovaru uvedené inak. 

3.3 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, dodacej lehote, miesto dodania tovaru, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.

3.4 Obsah záväznej akceptácie objednávky sa nemôže odchýliť od objednávky kupujúceho, okrem prípadu, ak sa predávajúci a kupujúci dohodli inak a okrem odlišných údajov predpokladaných týmito obchodnými podmienkami. Obsah záväznej akceptácie objednávky predstavuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim. Obsah záväznej akceptácie objednávky bude kupujúcemu vždy zaslaný e-mailom. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, informuje o tejto skutočnosti predávajúceho e-mailom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícií zakúpeného tovaru.

3.5 Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

3.6 Ku kúpnej zmluve bude prirátaný poplatok vo výške 10,-EUR pri žiadosti zákazníka o presný termín doručenia tovaru.

3.7 Predávajúci je oprávnený požadovať zálohu od kupujúceho vo výške 50% z celkovej ceny objednávky.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1 Predávajúci je povinný:

  • dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a akosti, v dohodnutej dodacej lehote, vhodným spôsobom zabalený na dohodnuté miesto dodania v Slovenskej republike, EÚ a mimo EÚ.
  • dodať kupujúcemu tovar, ktorý spĺňa podmienky v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané právnymi predpismi.

Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, pokiaľ z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru (faktická nemožnosť plnenia) nie je možné objednaný tovar kupujúcemu dodať. O zrušení objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo formou e-mailu. V prípade, ak kupujúci zaplatil preddavok kúpnej ceny a došlo k zrušeniu objednávky, predávajúci je povinný vrátiť zaplatený preddavok do 15 dní od zrušenia objednávky v plnej výške na účet uvedený kupujúcim. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť ohľadne oznámenia účtu, na ktorý má byť preddavok vrátený.

4.3 Kupujúci je povinný:

  • prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami
  • zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve a obchodných podmienkach
  • potvrdiť svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby prevzatie objednaného tovaru.

4.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu

a/ v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.“

b/ ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: „keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus“ v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Spotrebiteľ informuje predávajúceho o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu GLOBOFFICE, s.r.o, Agátová 22, 841 01  Bratislava, tel. kontakt:  +421 2 55641091, e-mail: objednavky@globoffice.sk


Na tento účel môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájde na TU, prípadne odporúčame nasledujúci postup. Spotrebiteľ kontaktuje elektronicky predávajúceho prostredníctvom emailovu a uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením identifikácie kupujúceho, čísla objednávky, dátumu nákupu, špecifikácie tovaru a čísla účtu pre vrátenie kúpnej ceny a bezodkladne a na vlastné náklady a riziko zašle tovar spolu so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou vrátane návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení kúpnej ceny a originálneho obalu na adresu uvedenú predávajúcim. Predávajúci odporúča kupujúcemu takúto zásielku poistiť proti strate alebo poškodeniu. Kupujúci znáša náklady súvisiace s vrátením tovaru do pôvodného stavu, v prípade, že tovar bol poškodený alebo javí známky opotrebenia. V prípade, že je vrátený tovar poškodený, nefunkčný, nekompletný alebo má známky opotrebenia a používania, bude kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru znížená o náklady vynaložené predávajúcim na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranným úkonom započítať svoju pohľadávku z nároku na náhradu škody voči pohľadávke kupujúceho z nároku na vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci je v zásade povinný Kupujúcemu vrátiť platby, ktoré od neho prijal, okrem nákladov na dopravu, dodanie tovaru kupujúcemu a poštovné a iných nákladov a poplatkov do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy avšak bez ohľadu na uvedené je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby za tovar až potom ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie tovaru kupujúcemu, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru kupujúcemu ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci teda nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré je spôsobené bežným rozbalením tovaru a bežným zistením vlastností tovaru. Kupujúci zodpovedá najmä za poškodenie tovaru, opotrebenie tovaru a nakladanie s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností tovaru.

4.5 V súlade s §7, ods. 6, písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru: (i) zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo (ii) tovaru vyrobeného na mieru, alebo (iii) tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo(iv) tovaru, ktorý rýchlo podlieha zníženiu akosti alebo skaze, alebo (v) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo (vi) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, alebo (vii) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

 

5. ZODPOVEDNOSŽ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

5.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Faktúra na tovar slúži zároveň ako záručný list.

5.2 Ak zákazník zistí iné ako zjavné poškodenia zásielky, je o tom povinný informovať predávajúceho. Zákazník môže informovať predávajúceho prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorý je na stiahnutie TU.

5.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, nevhodným ošetrovaním, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo za vady tovaru, na ktoré bol zákazník upozornený pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

5.4 Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrovaný rozdiel u prírodných materiálov, textilných a umelých materiálov (napr. pri nábytkových látkach sú drobné odchýlky vo vzore látky alebo vo farebnom odtieni), lakovaných alebo sklenených plôch, a to najmä u dodatočne objednaného tovaru. Vadou nie sú rozdiely rozmerov pri čalúnenom nábytku v rámci tolerancie. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Farba/dekor použitého materiálu vnútorných plôch výrobku sa môže líšiť od faby/dekoru vonkajších plôch výrobku.

5.5 Predávajúci si vyhradzuje právo na malé technické zmeny predávaného tovaru.

5.6 Záručná doba pre Kupujúceho – spotrebiteľa (ako je definovaný v bode 2.2 vyššie) je 24 mesiacov (ak nie je pri výrobku uvedené inak). U vybraných kategórií tovaru platí dlhšia záručná doba tak, ako je uvedené v katalógoch, na webovej stránke a propagačných materiáloch. Predĺžená, alebo dodatočná záručná doba je zahrnutá v cene produktu. Záručná doba pre Kupujúceho – iný subjekt (ako je definovaný v bode 2.3 vyššie) je 6 mesiacov (ak nie je pri výrobku uvedené inak).

5.7 Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

5.8 Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu akýmkoľvek spôsobom prostredníctvom internetového obchodu alebo prostredníctvom návštevy v sídle spoločnosti GLOBOFFICE, s.r.o. Predávajúci odporúča kupujúcemu nasledujúci spôsob uplatnenia reklamácie: (i) vyplnením príslušného reklamačného formulára a jeho doručením elektronickou poštou predávajúcemu alebo (ii) listom doručeným na adresu sídla predávajúceho. Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci zaslal fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru spolu s uplatnením reklamácie.

5.9 Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu o tejto skutočnosti písomné potvrdenie alebo mu ho doručí e-mailom alebo poštou.

5.10 V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva:

5.10.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

5.10.2 Ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať.

5.10.3 Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

5.10.4 Vada, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za vadu tovaru, ak montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho. Uvedené platí aj v prípade, keď montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky vykonal kupujúci a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode na montáž alebo na uvedenie veci do prevádzky.

5.11 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

5.12 Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru uskutočnenou kupujúcim alebo neodbornou manipuláciou, či montážou uskutočnenou kupujúcim.

5.13 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu – inému subjektu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi obchodným zákonníkom.

5.14 Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

5.15 Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.16 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Za reklamáciu sa nepovažuje:

  • namietanie nedostatkov tovaru podľa článkov 5.3, 5.4, 5.5 a 8.3
  • uplatnenie zodpovednosti za vady zo strany kupujúceho – iného subjektu, ktorý je definovaný v článku 2.3 týchto Obchodných podmienok

5.17 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený so znením reklamačného poriadku a s postupom pri uplatňovaní reklamácie.

 

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a dopravné riadne a včas, najneskôr pri prevzatí tovaru.

6.2 Kúpnou cenou sa rozumie kúpna cena dohodnutá v kúpnej zmluve podľa platného cenníka uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.globoffice.sk. Ceny sú uvedené vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH). Rozhodujúce sú údaje o tovare, vrátane kúpnej ceny v okamihu, kedy kupujúci doručí objednávku predávajúcemu. K cene je pripočítavané dopravné podľa pravidiel stanovených v čl. 7 týchto obchodných podmienok. Predmetom zmluvy ani súčasťou kúpnej ceny nie je montáž nábytku ani vynesenie tovaru na poschodie alebo znesenie z poschodia. Tovar sa považuje za doručený zložením pri vchode na dohodnutej dodacej adrese.

6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a v prípade zmeny cien od dodávateľov tovaru. V prípade zmeny cien od dodávateľov tovaru je predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a kupujúci je oprávnený do 3 dní od obdržania takého oznámenia odstúpiť od zmluvy.

6.4 Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravy. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny a dopravného.

6.5 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.6 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a dopravné (i) osobne pri prevzatí od pracovníka spoločnosti DPD (na dobierku), (ii) kreditnou kartou, (iii) prevodným príkazom, alebo (iiii) online platba kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron.

 

7. DODACIE LEHOTY A DOPRAVA

7.1 Tovar bude zákazníkovi dodaný v lehote určenej v kúpnej zmluve, uvedenej v potvrdení o akceptácii objednávky (ďalej len „termín dodania tovaru“), pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak. Tovar doručujeme v pracovných dňoch od 8:00 – 16.00 h. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred termínom dodania tovaru dohodnutým v kúpnej zmluve. Tovar bude zákazníkovi doručený a odovzdaný kuriérom na dodacej adrese uvedenej v objednávke k prvým vchodovým dverám, ak to podmienky dovoľujú. Pri vykládke tovaru môže vodič požadovať súčinnosť zákazníka.

7.2 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar do miesta dodania tovaru, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru ním poverenou osobou a podpísať doklad o prevzatí tovaru.

7.3 Zásielky sú odosielané spoločnosťou DPD. 

Cenník pre vnútroštátnu dopravu:

DPD classic

do 10 kg    4,-EUR

do 20 kg    5,-EUR

do 31 kg    5,50 EUR

Dobierka

do 170,--€    1,-EUR

do 340,-€    1,10 EUR

do 680,-€    1,30 EUR

do 1660,-€    3,-€

do 3320,-€    18,30 EUR

Expresné služby (príplatok k DPD Classic)

DPD 18:00    25%

DPD 10:00    3,30 EUR

DPD 12:00    1,65 EUR

EXPORT (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko):

DPD classic

do 3 kg        9,-EUR

do 10 kg    11,50 EUR

do 20 kg    12,50 EUR

do 31,50 kg    14,- EUR

 

7.4 Zákazník je povinný pri prevzatí zásielky uskutočniť kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Pokiaľ sú pri prevzatí zistené zjavné znaky poškodenia, zákazník zásielku neprevezme a tento stav písomne nahlási predávajúcemu prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.globoffice.sk v kategórii Služby/ Reklamácie. Ak zákazník zásielku i napriek poškodeniu prevezme, vpíše do prepravného listu poznámku: "Poškodený obal – prevzaté s výhradou. Zákazník si zároveň skontroluje počet balíkov na prepravnom liste so skutočným počtom doručených balíkov, ktoré musia byť identické. Ak sa počet balíkov na prepravnom liste nezhoduje s počtom balíkov doručovaných, zákazník preberie zásielku s výhradou v prepravnom liste a reklamáciu nahlási písomne prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.globoffice.sk v kategórii Služby/ Reklamácie.

7.5 Pri zásielkach prepravovaných spoločnosťou DPD sa pripočítava príplatok za prepravné jednej krabice vo výške 6 EUR. Pri objednávke nad 600,- EUR, je dopravné zadarmo. 

Poplatok za zaslanie tovaru na dobierku je 6,- EUR. 

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa ich zverejnenia a spravujú sa nimi všetky kúpne zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorené na základe objednávky v internetovom obchode www.globoffice.sk vykonanej v tento deň a neskôr s výnimkami podľa článku 

8.2 V prípade, ak je kupujúcim Kupujúci – iný subjekt, definovaný v článku 2.3, kúpna zmluva a všetky právne vzťahy v súvislosti s kúpnou zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ustanovenia čl. 1.4, 4.4, 4.5, 5.1, 5.7., 5.8, 5.9, 5.10, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4, 5.11, 5.13, 5.14 a 5.15 týchto Obchodných podmienok sa na Kupujúceho – iný subjekt nevzťahujú ani nie sú súčasťou takejto kúpnej zmluvy a ich použitie je v takom prípade vylúčené.

8.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.4 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.

8.5 Kúpna zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.6 Kúpna zmluva nevyžaduje písomnú formu. V prípade, že bola kúpna zmluva uzatvorená písomne, jej zmeny a doplnky musia mať písomnú formu.

8.7 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a s ich obsahom súhlasí.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Zaslaním objednávky zákazník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, a to najmä na účely plnenia povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy, vrátane zabezpečenia prepravy, ako aj na marketingové účely predávajúceho. Na spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy so zákazníkom je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, alebo sprostredkovateľ osobných údajov, ktorý spracúva osobné údaje v mene predávajúceho, podľa § 4 ods. 3 ZOOÚ, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a ich zamestnanci vykonávajúci dopravu. Udelený súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a platí až do odvolania, zákazník môže súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie zákazník. Zákazník má právo v súlade s § 20 ods. 1 ZOOÚ vyžadovať a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZOOÚ, b) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, c) odpis jej osobných údajov, d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZOOÚ, f) likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu ZOOÚ.

PRIHLÁSENIE


Nový zákazník? Vytvorte si účet

Zabudli ste heslo? Zmeniť heslo

Zmeniť heslo


Pamätáte si heslo? Späť na prihlásenie

Registrovať


Máte už u nás účet? Prihláste sa

Menu
Informácie